A Miami In Focus
Pictorial Magazine
for

MIAMI
&
MIAMI BEACH

featuring
 
Mountain Laurel  
Kalmia latifolia  
Late Spring May 29  
Flowering Shrub  
Strawberry Fields, Shakespeare Garden Field,
Hernshead